తూటి కాడ(రాబ్సరకు లేదా ఐసోమీయ)కాషాయం (వరి పంట పై దోమ లేక సుడిదోమ నివారణకు)

తూటి కాడ(రాబ్సరకు లేదా ఐసోమీయ)కాషాయం (వరి పంట పై దోమ లేక సుడిదోమ నివారణకు)

1 ఎకరానికి కావాల్సిన పదార్థాలు :  10 కిలోలు తూటి కాడ ఆకులూ,2 కిలోల పేడ,5 లీటర్లు ఆవు మూత్రం.

తయారీ చేసే విధానం:   10 కిలోలు తూటి కాడ ఆకులూ తీసుకొని బాగా మెత్తగా రుబాలి.

5 లీటర్లు ఆవు మూత్రం తీసుకొని దానిలా బాగా రుబీనా తూటి కాడ ఆకుల ముద్దలు వేసి బాగా కలపాలి,

తర్వాత 2 కిలోల ఆవు పేడను కూడా ఈ మిశ్రయానికి కలిపి ఒక పాత్రలో పోసి 3 నుండి 5 పొంగులు వచ్చేదాకా

బాగా మరగపెట్టాలి ,దినిని రెండు రోజులు చలరనివాళి ,ఈ  మిశ్రయాని

పలచని గుడ్డాతో వడకట్టాలి

ఉపయోగించే విధానం :   గుడ్డాతో వాడగాటిన కషాయానికి 100 లీటర్లు నీరు కలిపి ఒక ఎకరానికి మొక్క మోదళ్లలో పడేలా పిచ్కారిస్తా వారిపై ఆశించే దోమ బారి నుండి పైరుని సమర్ధవంతనగా కాపాడుకోవచ్చు